Examina

Läs om våra examina

Finlands havspaddlingsförening (SuMe) vidmakthåller ett examenssystem för havspaddlingsguider och instruktörer, och ordnar examenstillfällen. Varje examen har klara nivå- och kvalitetskrav som examinanden ska uppnå för att klara provet. Vi anser att detta är viktigt för en fortsatt högklassig och trygg utbildning.

Examenstillfället är samtidigt en inlärningssituation. Responssamtalet ger examinanden verktyg för att vidareutveckla sina paddlings- och undervisningsfärdigheter. Examina genomförs av examensmästare utsedda av Finlands havspaddlingsförenings styrelse. Examensmästarna är yrkeskunniga paddlingsinstruktörer.

Guide kurs (Finlands Paddling och Roddförbund eller motsvarande) är ett krav för att få delta i Guide-examen. En godkänd Guide-examen är ett krav för att få delta i Instructor-examen.

För närmare information, ta kontakt info@merimelonta.fi.

Havspaddlingsguide och instruktör kvalifikationer

Havspaddling guide examen

En person som avlagt examen havspaddling guide examen är behörig som gruppledare på utfärder, och guiden har rätt att bära titeln Guide med beteckningar. En Guide kan jobba som utbildare på SuMes Meloja 1 kurser (grundkurs i havspaddling). Både paddlingsföretagare och paddlingsföreningar som följer SuMes innehålls- och kvalitetskriterier kan ordna Kayaker-kurser.

Examenstillfället över ett helt veckoslut koncentrerar sig på personliga färdigheter, gruppkontroll och säkerhet. En havspaddling guide är en kunnig gruppledare som kan fungera i omväxlande förhållanden och beaktar både sina egna och gruppens färdigheter.

En havspaddling guide kan bedöma sina egna och gruppens färdigheter i rådande förhållanden och fatta säkra beslut. Guiden kan leda tryggt en grupp på tio paddlare på samma nivå som han/hon själv i förhållanden som definieras i examen. Under färden kan en havspaddling guide lära ut nödvändiga paddlingsfärdigheter i dessa förhållanden.

Kurslängd: Examen börjar på fredag kl. 18.00 och slutar på söndag senast kl. 16.00.
Förhållanden: Ca 1 m vågor i vind, vindstyrka i snitt ~10m/s. Examen kan även ordnas i mer krävande vind och vågor

Förhandskrav: Guide-kurs (Finlands Paddling och Roddförbund eller motsvarande) och gällande kurs på FHJ2-nivå (t.ex. WAFA, WFA, FRK FHJ2 eller motsvarande).

Pris: 295 euro

Läs nivåkraven noggrant innan du anmäler dig till examen.

Om du har frågor om Guide-examen, ta kontakt med info@merimelonta.fi.

 • Förhandsuppgifter (bl.a. en utarbetad säkerhetsplan)
 • Gruppkontroll och guidning
 • Kajakhantering, räddning och bogsering i ca 1 m vågor och vindstyrka på ~10m/s i snitt
 • Navigation
 • Första hjälpen
 • Sjönöd
 • Undervisningsfärdigheter

Havspaddlinginstructör-examen

En person som avlagt examen havspaddlinginstructör är en behörig havspaddlingsguide och instruktör, och han/hon har rätt att använda titeln Instructör med beteckningar.

En instructör som genomgått introduktionen kan verka som instruktör på SuMes fortsättningskurser. SuMe upprätthåller ett register över behöriga instruktörer för fortsättningskurser. Om det behövs, ordnar vi introduktionskurser för intresserade — ta kontakt. Både paddlingsföretagare och paddlingsföreningar som följer SuMes innehålls- och kvalitetskriterier kan ordna SuMes fortsättningskurser.

Följande examensnivå efter godkänd Guide-examen är havspaddlingsinstruktör. Examinanden ansvarar för planeringen av den två dagar långa fortsättningskursen och ser till att den genomförs smidigt och tryggt. En havspaddlinginstructör utnyttjar mångsidiga undervisningsmetoder, beaktar gruppdeltagare på olika nivåer och kan ge konstruktiv respons till enskilda deltagare för att utveckla deras färdigheter.

Kurslängd: Examen börjar på fredag kl. 18.00 och slutar på söndag senast kl. 16.00
Målsättning: När en examinand håller en paddlingskurs under ett examenstillfälle, utvecklas kursdeltagarnas paddling märkbart.

Förhållanden: Max. på Guide-nivå. Men undervisningsplatsen ska alltid väljas enligt gruppens färdigheter.

Förhandskrav: Avlagd NIL Sea Kayak Guide-examen och gällande kurs på FHJ2-nivå (t.ex. WAFA, WFA, FRK FHJ2 eller motsvarande).

Pris: 395 euro

Läs nivåkraven noggrant innan du anmäler dig till examen.

Om du har frågor om Instructör-examen, ta kontakt med info@merimelonta.fi.

 • Förhandsuppgifter (kursplan och säkerhetsplan)
 • Säkerhet och gruppkontroll på sjön
 • Användning/samarbete med assisterande instruktör
 • Skapa en undervisningssituation
 • Goda modellutföranden
 • Lära ut tekniker, övningar
 • Motivation
 • Hålla teoriföreläsning

Examensmästare — assessor

Till examensmästarens uppgifter hör att ordna Guide- och Instructör-examen, utföra administrativa uppgifter samt att utveckla SuMe-systemet.

Man kan inte ansöka om att bli examensmästare, det sker på SuMe styrelsens kallelse. Styrelsen söker aktivt nya personer för uppdraget. En person* som avlagt Instructör-examen och som verkat antingen professionellt eller som aktiv utövare som paddlingsinstruktör, kallas som examensmästaraspirant. I rollen som examensmästare deltar aspiranten i Guide- och Instructör-examen. Därefter bedöms prestationen och de nuvarande examensmästarna föreslår gemensamt till SuMes styrelse att aspiranten godkänns som ny examensmästare.

Examensmästaren ska vara en helt igenom skicklig paddlare/guide/instruktör som även kan ansvara för att Guide och Instructor-examen genomförs på ett säkert och tryggt sätt. Examensmästaren ska ha tillräckligt med erfarenhet och insikt i undervisningens grunder i teorin och praktiken på olika havsområden**. Han/hon ska kunna ge konstruktiv positiv och negativ respons. Examensmästaren lär sig sina uppgifter i praktiken. Ingen är genast färdig för uppdraget.

* i undantagsfall med gediget bevis från något annat system (bl.a. SMSL, BC, ACA).
** minst skärgårdsförhållanden och på öppet hav i Östersjön.

SuMe - SMSL samarbete

SuMe och Finlands Paddling och Roddförbund (SMSL) samarbetar och SuMe:s utbildning fungerar nu som en del av utbildningssystemet i Finland.

Sedan 2015 används NIL:s Guideexamen som praktiskprov för Finlands Paddling och Roddförbunds havskajakguidebehörighet.

SMSL kvalifikation för guide för havskajakpaddling består av:
– Uppfylda förhandskrav
– SMSL:s guidekurs
– SuMe guide examen

Suomen melonta- ja soutuliitto